Ośrodek działaj lokalnie

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

O Programie / Ogłoszenie konkursu

FUNDACJA FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU „DZIAŁAJ LOKALNIE”


W ramch Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jest on prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

O dotacje w łącznej kwocie 55.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec. Maksymalna kwota dofinansowania pojedyńczego projektu może wynieść 6.000 zł.

Program adresowany jest do:
-organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną,
-grup nieformalnych, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub jedna z następujących instytucji publicznych: 
 instytucja kultury, biblioteka publiczna itp. 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: od 20 kwietnia do 20 maja 2022 r., do godziny 23:59.

SZKOLENIE: Szkolenie z zakresu przygotowania projektów odbędzie się 9 maja 2022r. o godzinie 12.00 w siedzibie Fundacji FLZB (ul. 3 Maja 47/17 - Biłgoraj)

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW: wnioski będzie można składać WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny jest na www.system.dzialajlokalnie.pl.

KONSULTACJE MAILOWE WNIOSKÓW: przed ostatecznym złożeniem wniosku można go skonsultować i uzyskać porady. Konsultacje będą trwały w czasie naboru wniosków.

OKRES REALIZACJI PROJEKTÓW: projekty będą musiały trwać minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy i będą mogły być realizowane pomiędzy 1 czerwca 2022 r. a 30 listopada 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU i inna dokumentacja w zakładce do pobrania.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
-zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
-wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
-mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
-przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
-będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji 
 społecznych,
-będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Konkurs dofinansowano ze środków: Programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminę Miasto Biłgoraj i Gminę Biłgoraj.

Załącznik nr 2 do Umowy 08/DL11-ODL/2022/RODO/2022
Wzór klauzuli informacyjnej ODL dla programu „Działaj Lokalnie”

 

Klauzula informacyjna Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej dla programu „Działaj Lokalnie”

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu poniższą informację o tym, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach świadczenia usług dostępu do generatora wniosków, a także o prawach związanych z przetwarzaniem tych danych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej z siedzibą w ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj (dalej: „Administrator”).
 1. CELE I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  1. dane identyfikujące (imię (imiona), nazwisko),
  2. dane kontaktowe (telefon, adres e-mail),
  3. dane przekazywane we wniosku grantowym,
  4. wizerunek (zdjęcia, filmy).
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji przez Administratora celów statutowych, w szczególności zaś w celu:
  1. współpracy Pani/Pana i Administratora w ramach programu „Działaj Lokalnie” – do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umów (umożliwienie złożenia wniosku, ocena formalna i merytoryczna wniosków), realizacji zawartych umów, w tym takich celów jak uzgodnienie sposobu realizacji umowy, spełnienia świadczeń wzajemnych, rozliczenia, oceny przedmiotu umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratora w związku z prowadzeniem działalności, w szczególności na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach (w tym dotyczących sprawozdawczości merytorycznej i finansowej, informowania o zebraniach ciał statutowych Administratora, prowadzenia dokumentacji członkowskiej), księgowych, podatkowych, z zakresu realizacji zadań publicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę, w celach informowania o działaniach Administratora i jego partnerów oraz pozyskiwania partnerów i środków finansowych dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  4. dochodzenia roszczeń, prowadzenia postępowań sądowych i windykacyjnych w związku z złożonymi wnioskami lub realizowanymi grantami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym: statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  6. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
  7. Administrator może przetwarzać Pani/Pana wizerunek w zakresie innym niż wynikający z monitoringu wizyjnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jeżeli dobrowolnie zostaną przez Panią/Pana przekazane do Administratora (zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w powyższych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:
  1. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), tj. obsługa księgowo-kadrowa, usługi IT, obsługa prawna, partnerzy w realizacji celów statutowych Administratora, podmioty świadczące usługi z zakresu monitoringu, sprawozdawczości i ewaluacji,
  2. oraz odrębnym administratorom, w szczególności Stowarzyszeniu Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz fundatorowi programu „Działaj Lokalnie” (Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa),
  3. podmiotom udzielającym finansowania na rzecz programu „Działaj Lokalnie”.
 3. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowych, za wyjątkiem danych przekazywanych fundatorowi programu „Działaj Lokalnie”, które mogą być przekazywane przez fundatora do USA.
 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 2 celów przetwarzania, tj.:
  1. dla dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową, w ramach której i w związku z którą Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane, – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego;
  2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności statutowej (np. przepisami prawa o stowarzyszeniach, przepisami księgowymi i przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego i wolontariatu) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
  3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
  4. w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora dla wewnętrznych celów administracyjnych Administratora oraz ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora (nie dłużej jednak niż przez 10 lat) stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO),
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  7. prawo wycofania zgody (art. 7 ust. 3 RODO).
 1. SPOSÓB REALIZACJI PRAW

Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 5 w następujący sposób:

 1. adres e-mail: flzb@lbl.pl;
 2. adres korespondencyjny: ul. 3 Maja 47/17, 23-400 Biłgoraj;
 3. telefon kontaktowy: 606 925 977.
 1. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres organu, tj. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w szczególności w oparciu o profilowanie.

Tytuł Pobierz
Regulamin DL 2022r. Pobierz (451 kB)

Ośrodek Działaj Lokalnie
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

ul. T. Kościuszki 65
23-400 Biłgoraj

tel. 84 686-48-77
fax. 84 686-53-93
tel. kom. 606-925-977
e-mail: flzb@lbl.pl

Znajdziesz na na Facebooku
f
© 2022 Net Partners